سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه نیکان دانش

نام و نام خانوادگی:محدثه سادات خانمحمدی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی: تربیت بدنی

سابقه خدمت:8 سال

سوابق شغلی:

مسئول کمیته فرهنگی واحد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، 8 سال مسئول امور فرهنگی و تربیت بدنی پایگاه مقاومت بسیج، 2 سال مسئول گردان الزهرا، 4 سال مسئول تربیت بدنی حوزه مقاومت 282 طیبه، دارای احکام قهرمانی در مسابقات ورزشی