سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه نیکان دانش

نام و نام خانوادگی:ثریا علیمحمدی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی:آموزش ابتدایی

سابقه خدمت: 8 سال

سوابق شغلی:

8 سال سابقه تدریس در مجموعه نیکان دانش

2 سال سابقه تدریس در مدرسه بین المللی