سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه نیکان دانش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.       به منظور شرکت در مراسم صبحگاهی حداکثر تا ساعت 7:45 در مدرسه حاضر شده و تاخیر ورود نداشته باشد.
2.       از غیبت کردن پرهیز نموده و در صورت غیبت گواهی پزشکی دریافت و به مدرسه تحویل نماید.
3.       بدون اطلاع و موافقت مسئولین از واحد آموزشی خارج نشود.
4.     ملزم به پوشیدن فرم باشد و از پوشیدن لباس ها و کفش های نامناسب و خلاف شئونات دانش آموزی در داخل و خارج از مدرسه اجتناب نموده و تابع مقررات باشد.
5.       از درآوردن فرم مدرسه، در طول روز در مدرسه و خارج از مدرسه(سرویس) خودداری نماید.
6.       از نظر ظاهری نسبت به کوتاه کردن ناخن های دست اقدام نماید.
7.     به منظور اهمیت دادن به بهداشت فردی جهت پیشگیری از هرگونه سرماخوردگی و بیماری های مسری هنگام آب خوردن از لیوان شخصی خود استفاده نماید(لیوان کوچک و نشکن).
8.       از آوردن وسایل بازی، اشیا زینتی، و غیر ضروری به مدرسه خودداری نماید.
9.       از همراه داشتن پول اضافه خودداری نماید.
10.   به مسائل اخلاقی و تربیتی و انضباطی توجه کامل داشته و به تذکرات مسئولین مدرسه عمل نماید.
11.   مسئولین حفظ اموال و وسایل و ملزومات شخصی خود باشد.
12.  در حفظ ساختمان و تجهیرات و اموال مدرسه کوشش نموده و هرگونه خسارتی که از طرف دانش آموزان به اموال مدرسه وارد شود بلافاصله جبران نماید.
13.   از آوردن تلفن همراه خودداری نماید.
14.   روزهایی که ورزش دارد، از منزل با لباس ورزشی مناسب و کتانی به مدرسه مراجعه نماید.
15.   در صورت دریافت نامه ی دعوت از اولیا، آن را در اسرع وقت به پدر و یامادر تحویل نماید.
16.   بر اساس برنامه هفتگی، نسبت به مطالعه ی کامل دروس اقدام نموده و با آمادگی کامل در کلاس حضور داشته باشد.
17.   بر اساس برنامه ی هفتگی، کلیه ی لوازم و کتب درسی و کمک درسی و پیک هفتگی خود را همراه داشته باشد.
18.   عدم استفاده از سیستم حضور و غیاب به منزله غیبت غیر موجه خواهد بود.

*** 
یاد آوری مهم: در صورت عدم رعایت بند شماره ی 15 و 16 و ارائه ی گزارش آموزگار به دفتر معاونت و ثبت در دفتر انضباطی، منجر به کسر از نمره ی انضباط خواهد شد.


تاریخ انتشار: 1394/07/25